Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należy z tytułu dostawy towaru lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona (art. 89a ustawy o VAT).

Aktualnie podatnik (wierzyciel), decydując się na korzystanie z „ulgi na złe długi”, koryguje zarówno podatek należny, jak i podstawę opodatkowania.

Możliwość taka występuje, o ile spełnione są następujące warunki:

 1. dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonane na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, nie będącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

 2. na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:

  1. wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,

  2. dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

 3. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Odstąpiono od obowiązku zawiadamiania dłużnika o zamiarze skorygowania przez wierzyciela podstawy opodatkowania oraz podatku należnego. Rezygnacja z tego warunku oznacza, że wierzyciel w celu skorzystania z ulgi na złe długi nie jest już uzależniony od uzyskania potwierdzenia odbioru przez dłużnika ww. zawiadomienia. Ponadto zrezygnowano z obowiązku zawiadamiania dłużnika o dokonanej korekcie i przesyłania kopii takiego zawiadomienia do organu podatkowego.

Zmodyfikowano i uzupełniono też warunki dokonania korekty. Zgodnie z nowymi wymogami, na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji, w której dokonuje się korekty: wierzyciel i dłużnik muszą być podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni oraz dłużnik nie może być w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji można skorzystać z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), które udostępniane są w Internecie w trybie on-line (na stronach: www.ceidg.gov.pl bądź www.ms.gov.pl).

Zgodnie z aktualnymi przepisami, podatnik (wierzyciel) ma zatem prawo do skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku nieuregulowanych wierzytelności, od których terminu płatności upłynęło 150 dni.

Źródło: Doradca Podatkowy, marzec 2013

ryczalt-za-prywatne-uzywanie-samochodu-sluzbowego Zastąpienie od 1 stycznia 2015 r. obecnego systemu rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych systemem ryczałtowym przewiduje wniesiony do Sejmu projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Świadczenie związane z nieodpłatnym korzystaniem przez pracownika z samochodu służbowego do celów prywatnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Mimo że istnieją zasady ustalania wartości tego świadczenia, zgłaszane są problemy co do prawidłowego określenia skutków podatkowych...Czytaj więcej
odliczenie-calego-vat-od-samochodu-osobowego Odliczenie całego VAT przy nabyciu samochodu w 2014 r. – MF wyjaśnia Dopiero w trakcie 2014 r. planowana jest implementacja decyzji derogacyjnej zezwalającej Polsce na ograniczenie prawa do odliczania VAT przy nabyciu samochodów. Do tego czasu obowiązywać będzie art. 86a ustawy o VAT. Tak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi z dnia 15.11.2013 r. na zapytanie naszej redakcji. Jak poinformowało Ministerstwo, w zakresie stosowania przepisów o VAT do samochodów osobowych i niektórych pojazdów samochodowych planuje się wprowadzenie...Czytaj więcej
zasady-korekty-przychodow-i-kosztow-w-zwiazku-z-rabatami-reklamacjami-czy-zwrotami-towarow-wyjasnienie-ministerstwa-finansow W związku z pojawiającymi się w praktyce licznymi wątpliwościami co do sposobu dokonywania korekt przychodów i kosztów, na skutek udzielonych rabatów (również w odniesieniu do nabytych środków trwałych) czy zwrotów towarów, wystąpiliśmy do Ministerstwa Finansów z pytaniem: Na jaki moment należy wykazywać ich skutki: bieżąco, czy wstecz? W odpowiedzi Ministerstwo Finansów udzieliło następujących wyjaśnień: "(…) uprzejmie informuję, że za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się...Czytaj więcej
zglaszanie-rodziny-do-ubezpieczenia-zdrowotnegoOsoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny uprawnionych do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby, które nie zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego same, powinny poinformować podmiot właściwy do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (swojego płatnika, np. pracownik – swego pracodawcę) o członkach rodziny podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia. Podobny termin i zasady obowiązują w...Czytaj więcej
wierzytelnosci-niesciagalne-a-vat Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należy z tytułu dostawy towaru lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona (art. 89a ustawy o VAT). Aktualnie podatnik (wierzyciel), decydując się na korzystanie z „ulgi na złe długi”, koryguje zarówno podatek należny, jak i podstawę opodatkowania. Możliwość...Czytaj więcej

ZERTIFIKAT der hohen Qualität!

Musterkanzlei ist ein Autorenprogramm zur Auszeichnung der Kanzleien, in denen stetige Erhöhung der Standards von Steuerberatungsleistungen sehr hohes Niveau des Kundendiensts und völliges Professionalismus in der Kanzleiverwaltung gebracht hat. Jede Kanzlei, die am Programm Musterkanzlei angemeldet wurde, muss die praktische Anwendung der bestimmten Prozeduren im Bereich des Kundendiensts, der Lesistungserbringung und der inneren Organisation der Kanzlei zeigen. Diese Prozeduren sollen wirksam in die Arbeitssystem eingearbeitet werden und zur Versicherung der Kunden- und Kanzleiinteressen ausgenutzt werden. Die Gewinner erhalten den Titel Musterkanzlei mit dem Angeben des Anerkennungjahres, in dem haben sie das Recht den Titel in ihren Promotions- und Informationsmaterialien nutzen. Das Programm hat den Polenbereich Charakter.

Kontakt

Finanspol Sp. z o.o.
Kanzlei für Steuer und Audit


Żurawia 32 Str., 00-515 Warszawa

tel. 502 206 626
tel. 501 733 214 

info@finanspol.com.pl

Nützliche Links

INSTITUTE

 

ANDERE

 • e-Justice
  Informationen über die Rechtssysteme in der Europäischen Union und den Zugang zu den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
 • Taschenrechner