W związku z pojawiającymi się w praktyce licznymi wątpliwościami co do sposobu dokonywania korekt przychodów i kosztów, na skutek udzielonych rabatów (również w odniesieniu do nabytych środków trwałych) czy zwrotów towarów, wystąpiliśmy do Ministerstwa Finansów z pytaniem: Na jaki moment należy wykazywać ich skutki: bieżąco, czy wstecz?

W odpowiedzi Ministerstwo Finansów udzieliło następujących wyjaśnień:

"(…) uprzejmie informuję, że za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Za datę powstania tego przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Przepisy definiują zarówno przychód, jak i datę jego powstania. Jednocześnie, przepisy tej ustawy nie dają podstawy prawnej do tego, by na skutek np. zwrotu towaru, uznania reklamacji, itp., czyli zdarzeń występujących w kolejnych okresach rozliczeniowych i mających wpływ na wysokość przychodu należnego, zmniejszać bieżący przychód, który powstaje w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym ma miejsce np. zwrot towaru, uznanie reklamacji, itp.

Również w przypadku kosztów uzyskania przychodów, przepisy ustawy określają definicję oraz datę poniesienia kosztu. Na określoną w tych przepisach datę poniesienia kosztu uzyskania przychodów nie ma wpływu późniejsza korekta tego kosztu.

W konsekwencji, w opisanych przypadkach (dotyczy udzielania rabatów, zwrotów towarów, itp. - przyp. red.) zastosowanie powinny znaleźć zasady ogólne dotyczące określenia momentu powstania przychodu i poniesienia kosztu, a korektę przychodów i kosztów należy odnieść do okresu rozliczeniowego, w którym została wystawiona faktura pierwotna (podkreśl. red.).

Powyższe stanowisko znajduje swoje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych.

W orzeczeniu z dnia 1 czerwca 2011 r., sygn. akt II FSK 156/10, Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że "Zarówno wykładnia językowa, jak i systemowa oraz funkcjonalna art. 14 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 u.p.d.o.f. wskazują na to, że korekta przychodu o wartość zwróconych towarów może odnosić się tylko do tego roku podatkowego, w którym przychód ten powstał."

Podobnie orzekł Naczelny Sąd Administracyjny na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Mianowicie, w orzeczeniu z dnia 16 maja 2012 r., sygn. akt II FSK 2005/10, Sąd stwierdził, że "Rację ma zatem autor skargi kasacyjnej, gdy twierdzi, że zarówno wykładnia językowa art. 12 ust. 3 i 3a u.p.d.o.p., jak i ich wykładnia systemowa oraz funkcjonalna, wskazują na to, że wystawienie faktury korygującej w związku z obniżeniem ceny w żaden sposób nie wpływa na datę powstania przychodu, wywiera natomiast wpływ na przychody należne, określone w pierwotnej fakturze, ponieważ do nich się odnosi. Wystawienie faktury korygującej nie powoduje zmiany daty powstania przychodu, a koryguje jedynie wysokość przychodu. (…)"

 

Źródło: Biuletyn Informacyjny GOFIN Lipiec 2013

ryczalt-za-prywatne-uzywanie-samochodu-sluzbowego Zastąpienie od 1 stycznia 2015 r. obecnego systemu rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych systemem ryczałtowym przewiduje wniesiony do Sejmu projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Świadczenie związane z nieodpłatnym korzystaniem przez pracownika z samochodu służbowego do celów prywatnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Mimo że istnieją zasady ustalania wartości tego świadczenia, zgłaszane są problemy co do prawidłowego określenia skutków podatkowych...Czytaj więcej
odliczenie-calego-vat-od-samochodu-osobowego Odliczenie całego VAT przy nabyciu samochodu w 2014 r. – MF wyjaśnia Dopiero w trakcie 2014 r. planowana jest implementacja decyzji derogacyjnej zezwalającej Polsce na ograniczenie prawa do odliczania VAT przy nabyciu samochodów. Do tego czasu obowiązywać będzie art. 86a ustawy o VAT. Tak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi z dnia 15.11.2013 r. na zapytanie naszej redakcji. Jak poinformowało Ministerstwo, w zakresie stosowania przepisów o VAT do samochodów osobowych i niektórych pojazdów samochodowych planuje się wprowadzenie...Czytaj więcej
zasady-korekty-przychodow-i-kosztow-w-zwiazku-z-rabatami-reklamacjami-czy-zwrotami-towarow-wyjasnienie-ministerstwa-finansow W związku z pojawiającymi się w praktyce licznymi wątpliwościami co do sposobu dokonywania korekt przychodów i kosztów, na skutek udzielonych rabatów (również w odniesieniu do nabytych środków trwałych) czy zwrotów towarów, wystąpiliśmy do Ministerstwa Finansów z pytaniem: Na jaki moment należy wykazywać ich skutki: bieżąco, czy wstecz? W odpowiedzi Ministerstwo Finansów udzieliło następujących wyjaśnień: "(…) uprzejmie informuję, że za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się...Czytaj więcej
zglaszanie-rodziny-do-ubezpieczenia-zdrowotnegoOsoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny uprawnionych do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby, które nie zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego same, powinny poinformować podmiot właściwy do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (swojego płatnika, np. pracownik – swego pracodawcę) o członkach rodziny podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia. Podobny termin i zasady obowiązują w...Czytaj więcej
wierzytelnosci-niesciagalne-a-vat Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należy z tytułu dostawy towaru lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona (art. 89a ustawy o VAT). Aktualnie podatnik (wierzyciel), decydując się na korzystanie z „ulgi na złe długi”, koryguje zarówno podatek należny, jak i podstawę opodatkowania. Możliwość...Czytaj więcej

ZERTIFIKAT der hohen Qualität!

Musterkanzlei ist ein Autorenprogramm zur Auszeichnung der Kanzleien, in denen stetige Erhöhung der Standards von Steuerberatungsleistungen sehr hohes Niveau des Kundendiensts und völliges Professionalismus in der Kanzleiverwaltung gebracht hat. Jede Kanzlei, die am Programm Musterkanzlei angemeldet wurde, muss die praktische Anwendung der bestimmten Prozeduren im Bereich des Kundendiensts, der Lesistungserbringung und der inneren Organisation der Kanzlei zeigen. Diese Prozeduren sollen wirksam in die Arbeitssystem eingearbeitet werden und zur Versicherung der Kunden- und Kanzleiinteressen ausgenutzt werden. Die Gewinner erhalten den Titel Musterkanzlei mit dem Angeben des Anerkennungjahres, in dem haben sie das Recht den Titel in ihren Promotions- und Informationsmaterialien nutzen. Das Programm hat den Polenbereich Charakter.

Kontakt

Finanspol Sp. z o.o.
Kanzlei für Steuer und Audit


Żurawia 32 Str., 00-515 Warszawa

tel. 502 206 626
tel. 501 733 214 

info@finanspol.com.pl

Nützliche Links

INSTITUTE

 

ANDERE

  • e-Justice
    Informationen über die Rechtssysteme in der Europäischen Union und den Zugang zu den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
  • Taschenrechner