W związku z pojawiającymi się w praktyce licznymi wątpliwościami co do sposobu dokonywania korekt przychodów i kosztów, na skutek udzielonych rabatów (również w odniesieniu do nabytych środków trwałych) czy zwrotów towarów, wystąpiliśmy do Ministerstwa Finansów z pytaniem: Na jaki moment należy wykazywać ich skutki: bieżąco, czy wstecz?

W odpowiedzi Ministerstwo Finansów udzieliło następujących wyjaśnień:

"(…) uprzejmie informuję, że za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Za datę powstania tego przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Przepisy definiują zarówno przychód, jak i datę jego powstania. Jednocześnie, przepisy tej ustawy nie dają podstawy prawnej do tego, by na skutek np. zwrotu towaru, uznania reklamacji, itp., czyli zdarzeń występujących w kolejnych okresach rozliczeniowych i mających wpływ na wysokość przychodu należnego, zmniejszać bieżący przychód, który powstaje w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym ma miejsce np. zwrot towaru, uznanie reklamacji, itp.

Również w przypadku kosztów uzyskania przychodów, przepisy ustawy określają definicję oraz datę poniesienia kosztu. Na określoną w tych przepisach datę poniesienia kosztu uzyskania przychodów nie ma wpływu późniejsza korekta tego kosztu.

W konsekwencji, w opisanych przypadkach (dotyczy udzielania rabatów, zwrotów towarów, itp. - przyp. red.) zastosowanie powinny znaleźć zasady ogólne dotyczące określenia momentu powstania przychodu i poniesienia kosztu, a korektę przychodów i kosztów należy odnieść do okresu rozliczeniowego, w którym została wystawiona faktura pierwotna (podkreśl. red.).

Powyższe stanowisko znajduje swoje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych.

W orzeczeniu z dnia 1 czerwca 2011 r., sygn. akt II FSK 156/10, Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że "Zarówno wykładnia językowa, jak i systemowa oraz funkcjonalna art. 14 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 u.p.d.o.f. wskazują na to, że korekta przychodu o wartość zwróconych towarów może odnosić się tylko do tego roku podatkowego, w którym przychód ten powstał."

Podobnie orzekł Naczelny Sąd Administracyjny na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Mianowicie, w orzeczeniu z dnia 16 maja 2012 r., sygn. akt II FSK 2005/10, Sąd stwierdził, że "Rację ma zatem autor skargi kasacyjnej, gdy twierdzi, że zarówno wykładnia językowa art. 12 ust. 3 i 3a u.p.d.o.p., jak i ich wykładnia systemowa oraz funkcjonalna, wskazują na to, że wystawienie faktury korygującej w związku z obniżeniem ceny w żaden sposób nie wpływa na datę powstania przychodu, wywiera natomiast wpływ na przychody należne, określone w pierwotnej fakturze, ponieważ do nich się odnosi. Wystawienie faktury korygującej nie powoduje zmiany daty powstania przychodu, a koryguje jedynie wysokość przychodu. (…)"

 

Źródło: Biuletyn Informacyjny GOFIN Lipiec 2013

ryczalt-za-prywatne-uzywanie-samochodu-sluzbowego Zastąpienie od 1 stycznia 2015 r. obecnego systemu rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych systemem ryczałtowym przewiduje wniesiony do Sejmu projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Świadczenie związane z nieodpłatnym korzystaniem przez pracownika z samochodu służbowego do celów prywatnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Mimo że istnieją zasady ustalania wartości tego świadczenia, zgłaszane są problemy co do prawidłowego określenia skutków podatkowych...Czytaj więcej
odliczenie-calego-vat-od-samochodu-osobowego Odliczenie całego VAT przy nabyciu samochodu w 2014 r. – MF wyjaśnia Dopiero w trakcie 2014 r. planowana jest implementacja decyzji derogacyjnej zezwalającej Polsce na ograniczenie prawa do odliczania VAT przy nabyciu samochodów. Do tego czasu obowiązywać będzie art. 86a ustawy o VAT. Tak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi z dnia 15.11.2013 r. na zapytanie naszej redakcji. Jak poinformowało Ministerstwo, w zakresie stosowania przepisów o VAT do samochodów osobowych i niektórych pojazdów samochodowych planuje się wprowadzenie...Czytaj więcej
zasady-korekty-przychodow-i-kosztow-w-zwiazku-z-rabatami-reklamacjami-czy-zwrotami-towarow-wyjasnienie-ministerstwa-finansow W związku z pojawiającymi się w praktyce licznymi wątpliwościami co do sposobu dokonywania korekt przychodów i kosztów, na skutek udzielonych rabatów (również w odniesieniu do nabytych środków trwałych) czy zwrotów towarów, wystąpiliśmy do Ministerstwa Finansów z pytaniem: Na jaki moment należy wykazywać ich skutki: bieżąco, czy wstecz? W odpowiedzi Ministerstwo Finansów udzieliło następujących wyjaśnień: "(…) uprzejmie informuję, że za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się...Czytaj więcej
zglaszanie-rodziny-do-ubezpieczenia-zdrowotnegoOsoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny uprawnionych do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby, które nie zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego same, powinny poinformować podmiot właściwy do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (swojego płatnika, np. pracownik – swego pracodawcę) o członkach rodziny podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia. Podobny termin i zasady obowiązują w...Czytaj więcej
wierzytelnosci-niesciagalne-a-vat Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należy z tytułu dostawy towaru lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona (art. 89a ustawy o VAT). Aktualnie podatnik (wierzyciel), decydując się na korzystanie z „ulgi na złe długi”, koryguje zarówno podatek należny, jak i podstawę opodatkowania. Możliwość...Czytaj więcej

Model Law Firm

Model Office is the copyright program serving to mark up the office in which constantly increasing the standards of rendered services of tax consultancy has resulted in the reaching a very high level of services and full professionalism in management of the office. Each office which has applied to the Program Model Office has to prove using the defined procedures from the range of provided services, rendering the services or internal office organization in practice, effectively put in the system of work and using it for the security of the office and its clients. The Winner of program receives the title of The Model Office that includes the year of receiving the award and has the right to use the title in the informative and promotional materials about the office. The program is all-Poland range.

Contact Us

FINANSPOL Limited Company
Audit and Tax Consultants Office


Żurawia 32, 00-515 Warszawa


phone no. 22 622 07 72
22 622 07 71
22 625 35 28


fax 22 622 07 69


info@finanspol.com.pl

Useful links

INSTITUTIONS

 

OTHER

  • e-Justice
    Information on the legal systems in the European Union and access to the laws of the Member States
  • Calculators