Finanspol Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością


FINANSPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie została utworzona w roku 1992 i wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy – Rejestrowy, w dziale B pod numerem 34196. W dniu 28 września 2001 roku została przerejestrowana do Krajowego Rejestru Sądowego i zaewidencjonowana pod numerem 0000022820. Spółka posiada uprawnienia audytorskie i jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 2620. Od 1994 roku współpracujemy w zakresie usług księgowych z zachodnimi firmami audytorskimi. Wśród naszych klientów znajduje się około 80% firm z kapitałem zagranicznym. Kapitał zakładowy Spółki to 50.000,-PLN objęty w 100% przez udziałowców krajowych.

 

Naszym celem jest:

Podstawowym celem firmy jest profesjonalna obsługa innych podmiotów gospodarczych w zakresie rachunkowości i podatków. Świadcząc usługi na rzecz firm różnego typu (spółki z o.o., spółki akcyjne, komandytowe, fundacje etc.) zdobyliśmy ogromne doświadczenie oraz wypracowaliśmy własne techniki współpracy z Klientem. Dbamy o to, aby nasi Klienci byli obsługiwani przez profesjonalny personel, który mocno angażuje się w rozwiązywanie problemów księgowych i podatkowych. Zatrudniamy pracowników owysokichkwalifikacjach zawodowych, posiadających uprawnienia biegłych rewidentów, doradców podatkowych, a także usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

O naszych wysokich kwalifikacjach najlepiej świadczy zadowolenie naszych Klientów i długoletnia z nimi współpraca. Co więcej, zapotrzebowanie na profesjonalne usługi, których dostarczamy, ciągle wzrasta.


Zespół naszych pracowników


Personel naszej firmy stanowią pracownicy podzieleni na zespoły księgowe oraz pracownicy administracyjni. Każdy zespół księgowy posiada swojego kierownika, którego zadaniem jest koordynacja pracy w zespole, kontrola poprawności jej wykonania oraz dbałość o kontakty z klientem. Każdy księgowy w zespole posiada wiedzę niezbędną do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych w pełnym zakresie. Nasi pracownicy, to osoby z wyższym wykształceniem. Wszystkich cechuje rzetelność, sumienność oraz duża wiedza zawodowa.


Aspiracje i chęc rozwoju


W najbliższej przyszłości palnujemy podnosić zakres, jak i jakość naszych usług. Zamierzamy powiększyc zespół pracowników o kolejne osoby uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W 2008 roku wdrożyliśmy nowy system księgowy umożliwiający klientom korzystanie z informacji księgowej on-line. System pozwala zarówno na ewidencję danych, jak i ich wyokorzystanie do sporządzania różnego rodzaju zestawień i analiz, w zależności od przydzielonych uprawnień. Planujemy szerokie rozpowszechnienie korzystania z w/w systemu wśród naszych Klientow, głównie w zakresie tworzenia raportów i analiz.


Obecnie wdrażamy internetowy system organizacji pracy kancelarii. Umożliwi on nam jeszcze lepszą organizację pracy wewnątrz firmy. Ułatwi również kontakt i komunikację z klientami, oraz da im możliwość śledzenia postępu prac nad zleconymi nam zadaniami.

Wzorcowa Kancelaria

Wzorcowa Kancelaria to autorski Program służący wyróżnieniu kancelarii, w których stałe podnoszenie standardów świadczenia usług doradztwa podatkowego zaowocowało osiągnięciem bardzo wysokiego poziomu obsługi klientów oraz pełnego profesjonalizmu w zarządzaniu kancelarią. Każda Kancelaria zgłoszona do udziału w Programie Wzorcowa Kancelaria musi wykazać się praktycznym stosowaniem określonych procedur z zakresu obsługi klienta, świadczenia usług czy wewnętrznej organizacji kancelarii, skutecznie wdrożonych do systemu pracy i wykorzystywanych dla zabezpieczenia interesów Kancelarii oraz jej Klientów. Laureaci Programu otrzymują tytuł Wzorcowej Kancelarii z podaniem roku przyznania, którym mają prawo posługiwać się w materiałach informacyjnych i promocyjnych swojej Kancelarii. Program ma zasięg ogólnopolski.

Kontakt

Finanspol Sp. z o.o.
Kancelaria Audytu i Podatków


Ul. Żurawia 32, 00-515 Warszawa

tel. 502 206 626

tel. 501 733 214

info@finanspol.com.pl

Przydatne linki

INSTYTUCJE

 

POZOSTAŁE

  • e-Justice
    Informacje o systemach prawnych krajów Unii Europejskiej i dostęp do przepisów prawnych państw członkowskich
  • Kalkulatory